بررسی رفتار ژئوشیمیایی سیانور در حوضچه باطله معدن طلای آقدره

در سال هاي اخير مشكلات ناشي از آلاينده هاي سمي و تأثير مخرب آنها بر محيط زيست مورد توجه قرار گرفته است . مديريت علمي پسماندها با توجه به آلاينده هاي سمي گوناگون موجود در آنها از جمله مسائل مهم مورد توجه محققان در دهه هاي اخير است . از جملة اين پسماندهاي سمي می توان به باطله هاي سيانيدي حا صل از عمليات فرآوري طلا اشاره كرد . مديريت صحيح اين باطله ها شامل شناخت رفتار سيانيد در حوضچة باطله و مدت زمان مورد نياز جهت كاهش آن به كمتر از حد مجاز استانداردهاي بين المللي و مطالعة چگونگي كاهش سيانيد با استفاده از رو ش هاي طبيعي، فيزيكي و شيميايي است . بررسي رفتار سيانيد و مدلسازي كاهش طبيعي آن در حوضچه باطله در گذشته و در سال هاي اخير توسط برخي محققان انجام گرفته است.

 

در اين پژوهش، بررسي رفتار سيانيد در حوضچة باطلة كارخانة فرآوري طلاي آقدره مورد مطالعه قرار گرفت. پس از مرحلة نمونه برداري و آماده سازي نمونه ها، جهت شناخت كاني ها و تعيين مقدارعناصر موجود آناليز XRF و XRD  انجام شد. آناليز طيف سنجي جذب اتمي بر روي نمونه هاي پساب ، جهت تعيين درصد عناصر موجود در آن انجام گرفت . به موازات عمليات فوق، استانداردسازي روش  هاي آناليز با محلو ل هاي استاندارد و انطباق آن با نمونه هاي مورد مطالعه ، صورت گرفت . تعيين مقدار سيانيد كل موجود در نمونه هاي خاك به روش هاي تقطير و تيتراسيون و رنگ سنجي انجام شد. براي تعيين مقدار سيانيد آزاد نمونه ها از روش تيتراسيون با نقره نيترات و نيكل سولفات استفاده گرديد. مدل رياضي تبخير سيانيد ناشي از تركيبات سادة سيانيد ارائه شد.

نتايج به دست آمده از آناليز هاي جذب اتمي و تعيين مقدار سيانيد بر روي نمونه هاي پساب و خاك حاكي از پايين بودن غلظت كمپلكس هاي سيانيد فلزي در حوضچة باطلة كارخانة فرآوري طلاي آقدره بود . در نتيجه سرعت فر آيند كاهش طبيعي سيانيد حوضچه، تنها منوط به تبخير سيانيد آزاد موجود در پساب بود. بنابراين مدل رياضي كاهش طبيعي سيانيد آزاد به منظور تعيين ثابت ويژه سرعت تبخير هيدروژن سيانيد اين فرآيند بكار گرفته شد . انطباق نتايج به دست آمده از مدل با داده هاي حاصل از آزمايش نمونه هاي سنتتيك مطالعه و نتايج حاصل با نمونه پساب آقدره مقايسه   ، گرديد. ثابت سرعت تبخير هيدروژن سيانيد Kv براي شرايط دمايي 300-290 كلوين برابر ۰۸۳۸/۰(بر ساعت)  و مدل رياضي كاهش سيانيد تعيين شد . بايستي به منظور مديريت ميزان كاهش سيانيد در حوضچة باطلة آقدره، تغييرات شرايط جوي بخصوص شرايط دمايي محيط و حوضچه براي فصول مختلف مد نظر قرار گيرد.

این پایان نامه به راهنمایی سرکار خانم مهندس زهرا مصحفی شبستری و آقای دکتر اردشیر هزارخانی در دانشگاه امیرکبیر انجام شد.

+ نوشته شده توسط مهرنوش در چهارشنبه دوم دی ۱۳۸۸ و ساعت 22:46 |